POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO EKOPETFOOD.COM

Szanowni Państwo,

jako Zarząd spółki Natural Pets Nutrition Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Smyczkowa 12/7, 02-678 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000925249, NIP 5213942102 (dalej: „Spółka”) zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zagwarantowanie Państwu ochrony prywatności na poziomie nie niższym od wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”), wobec czego informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Norbert Gałuszewski – Prezes Zarządu Spółki

Radosław Michalski – Wiceprezes Zarządu Spółki

* Właściciel Serwisu (Administrator danych osobowych) zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.

I. Informacje ogólne

 • uzyskania wglądu w przekazane dane osobowe. Na żądanie użytkownika Administrator sporządzi zestawienie przetwarzanych danych w ustrukturyzowanej postaci pliku komputerowego w jednym z powszechnie stosowanych formatów;
 • żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora, ich zmiany, sprostowania, uzupełnienia lub całkowitego usunięcia. Do każdego z żądań Administrator odniesienie się niezwłocznie, w terminie przewidzianym przepisami prawa dla każdej z tych czynności;
 • żądania ograniczenia zakresu przetwarzania. Udzielenie zgody, a także jej cofnięcie lub ograniczenie jej zakresu nie jest sformalizowane – może nastąpić zarówno w formie pisemnej, jak i za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, między innymi poczty elektronicznej (e-mail);
 • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) skargi wobec przetwarzania danych osobowych.

II. Pliki cookies

 • zbierając automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies;
 • poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu przez użytkowników;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Serwisu do użytkownika, np. w zakresie wybranego języka.

III. Logi serwera

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http (o ile jest możliwa);
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji (logowania);
 • czas nadejścia zapytania;
 • kod odpowiedzi http;
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika Serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce internetowej użytkownika;
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach Serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, Administrator okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach Serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.

* Niniejsza polityka prywatności w brzmieniu aktualnym obowiązuje od dnia 16 grudnia 2021 roku.